Satıcı Ortaklığı Sözleşmesi

SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

 

 

1- TARAFLAR

 

1.1. İşbu sözleşme;

 

  1. www.ihooop.com alan adlı internet sitesinin (Bundan böyle “İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır.) faaliyetlerini yürüten Türk Hukuku’ na göre kurulmuş olan varlığını Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 18. Blok No:33/A Nilüfer/BURSA adresinde sürdürmekte olan İhooop Bilişim Teknolojileri Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Bundan böyle “İHOOOP” olarak anılacaktır) ile
  2. www.ihooop.com internet sitesinde kullanıcı bilgileri bulunan ve/veya hizmet/ürün satmak amacıyla üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

 

arasında yapılmaktadır.

 

1.2. İHOOOP ve Satıcı işbu sözleşmede münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2- TANIMLAR

 

Hizmet : Alıcı ve Satıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla İhooop tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak internet sitesinde sunulan ilan yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

 

Alıcı : İhooop ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında İnternet Sitesine üye olan ve Satıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa sunulan ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.

 

Satıcı : İHOOOP ile yaptığı işbu sözleşme kapsamında internet sitesine üye olan ve internet sitesi üzerinden oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel ve/veya gerçek kişi üyeyi ifade eder.

 

Kullanıcı : İnternet sitesine erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

 

Sanal Mağaza : İHOOOP’ un internet sitesi üzerinden İhooop  prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcılara tahsis etmiş olduğu ve Satıcıların bir veya birden fazla ürünün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkanına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

 

Satıcı Mağazası : Satıcının, İhooop tarafından internet sitesinde sunulan uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma ve/veya kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği, satıcının kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

 

İnternet Sitesi : Mülkiyeti İHOOOP’ a ve bağlı gerçek ve tüzel kişilere ait olan ve İHOOOP’ un işbu sözleşme ile belirlenen hizmetleri üzerinde sunmakta olduğu www.ihooop.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

 

3- SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI 

 

3.1. İHOOOP, www.ihooop.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup; tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN YEDEK PARÇALARIN  alışverişini yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. İHOOOP, internet sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

 

3.2. İşbu sözleşme uyarınca satıcı, İhooop tarafından yönetilmekte olan www.ihooop.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağaza’ dan MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN YEDEK PARÇALARIN satışını yapmak; İhooop ise satıcının kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden, satıcıyı faydalandırmak istemektedir.

 

3.3. İşbu sözleşmenin amacı; internet sitesi üzerinde İhooop ya da İhooop’ un belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmetlerden, satıcıların yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktadır.

 

3.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu sözleşme yalnızca taraflar arasında olup; İhooop tarafından satıcıya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile alıcılar arasındaki ilişki  işbu sözleşmenin kapsamına girmemektedir. İhooop işbu ticari faaliyette satıcıya sadece Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’ nın bulunduğu alanda MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN YEDEK PARÇALARIN ilanlarını yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza’ dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, alıcılara karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

 

4- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ

 

4.1. Satıcı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için öncelikle EK-1’ de bulunan “Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi” nde bulunan belgeleri işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması ve Satıcı Mağazası’ na yüklenmesi sırasında tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte İHOOOP’ un satıcının başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen satıcı, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu kabul ederek üyelik formunu eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak dolduracaktır. Başvurusu sırasında satıcı tarafında verilen bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat satıcı sorumlu olacaktır. Satıcının gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermesi nedeniyle İHOOOP’ un uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini satıcı beyan ve taahhüt eder. Satıcı, şirket adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt sırasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem İHOOOP nezdinde satıcıyı temsilen yapılmış kabul edilecektir.

 

4.2. Satıcının başvuru esnasında bildirmiş olduğu e-posta adresine ve cep telefonu numarasına, kimlik doğrulama amacıyla bir kod veya doğrulama bağlantısı gönderilecektir. Satıcı tarafından 24 (yirmidört) saat içerisinde doğrulanmayan e-posta adresleri ve cep telefonu numaraları İHOOOP tarafından kabul edilmeyebilir. Satıcı, söz konusu doğrulamayı yapmasından sonra, ilgili e-posta adreslerinin ve cep telefonu numaralarının kendi ticari işletmesine özgülenmiş ticari işletmenin iletişim bilgileri olduğunu ve bunlardan yapacağı doğrulama ve iletişimin kendi sorumluluğunu doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.3. Satıcı, satıcıya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydan gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde İHOOOP’ a bildirmekle ve sistemdeki kaydını uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

 

4.4. Satıcı, internet sitesine üye olduğu esnada internet sitesinde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak olup; Sanal Mağazası’ na, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı, İHOOOP tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, satıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine ait olup; şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen satıcının sorumluluğundadır. Bu nedenle satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur. Şifre ve kullanıcı adının üçüncü kişi ya da kuruluşlara verilmesinden/kullandırılmasından dolayı doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından İHOOOP’ a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İHOOOP’ un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

4.5. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın internet sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli altyapının oluşturulması için İHOOOP ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.6. Satıcı,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorunda olup; bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı, internet sitesinde ve Sanal Mağaza’ da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ayrıca satıcı, internet sitesini kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt ve rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen satıcıya aittir. Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde işbu sözleşmenin 7.5. maddesinin uygulanacağını kabul eder. Satıcı, internet sitesinde ve Sanal Mağaza’ da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve İHOOOP’ a karşı sorumludur.

 

4.7. Satıcı, Sanal Mağazası’ nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının, yayınlanmasının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinden yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.8. Satıcı, Sanal Mağaza’ sında MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN YEDEK PARÇALARI satabilir.  Satıcı, Sanal Mağaza’ sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Bununla birlikte ayrıca satıcı, EK-2’ de yer alan “Yasaklı Ürünler Listesi” nin içeriğini sürekli takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin yayınını, teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcının işbu maddede belirtilen şekilde taklit, sahte veya izin gerektirdiği takdirde izinsiz ve/veya EK-2’ de yer alan ürünlerin yayınını, teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka aykırılığından dolayı İHOOOP’ a yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu satıcı olacaktır.

 

4.9. Satıcı, internet sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde, yazışmalarda, yayınladığı ilanlarda ve gerçekleştirdiği satış işlemlerinde; işbu sözleşmenin hükümlerine, internet sitesinde belirtilen tüm şartlar ve koşullara ve yürürlükteki mevzuat, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerindeki hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran kendisine ait olacaktır.

 

4.10. Satıcı, İHOOOP’ un önceden rızası alınmaksızın internet sitesinde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Ayrıca satıcı, İHOOOP’ a veya alıcılara spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.

 

4.11. Satıcı, internet sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde internet sitesindeki faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, internet sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. gibi zararlı yazılımları içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla İHOOOP tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca satıcı internet sitesindeki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.12. İnternet sitesinde satıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen satıcının kendi kişisel görüşleri olup; görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin İHOOOP ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Satıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle satıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı İHOOOP’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.13. Satıcı, alıcılarla internet sitesinden yapılacak satışlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu, İHOOOP’ un işbu satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, alıcılara karşı yürürlükteki Tüketici Hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda satıcı, Sanal Mağaza’ sında sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve alıcıların istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.

 

4.14. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla internet sitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. İHOOOP, satıcının faaliyetlerinin işbu sözleşme koşullarına ve internet sitesinde beyan edilen politika, kural ve şartlara  uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle satıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.

 

4.15. Satıcı, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. İHOOOP tarafından satıcının, herhangi bir ürün veya hizmeti hatalı kategorilendirdiğinin veya mal veya hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, İHOOOP, ilgili ürün veya hizmeti internet sitesinden kaldırma hakkında sahiptir.

 

4.16. Satıcı, faaliyetlerini iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uymayı, basiretli bir tacir gibi davranmayı, İHOOOP’ un iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıklarda İHOOOP’ un kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

4.17. Satıcı, İHOOOP’ un ve iştiraklerinin sahip olduğu tüm marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını satıcı veya Sanal Mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz. İşbu madde hükmüne aykırılık tespit edilmesi halinde, İHOOOP ilgili ürün veya hizmeti internet sitesinden kaldırma hakkına sahiptir.

 

4.18. Satıcı, ürünlerin teslimatını üç şekilde gerçekleştirebilecektir :

 

a- Kargo (lojistik ) şirketi ile : Satıcı ürünleri, alıcıya kargo masrafları kendisine ait olmak üzere ürünün türüne ve miktarına göre bir kargo veya lojistik şirketi vasıtasıyla gönderebilecektir. Ürün, İHOOOP tarafından İHOOOP sistemine entegrasyonu yapılan özel anlaşmalı firmalarla kargo aracılığı ile teslim edilebilir. Satıcı, satış ilanlarında İHOOOP sistemine entegrasyonu yapılan firmalara yer vermek suretiyle Satıcı Mağaza ekranında duyurulan koşullarla kargo şirketi ile teslimat hizmetinden yararlanabilir. Satıcı bu koşullardaki güncellemeleri takip etmeyi ve işlemleri buna göre gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

b- Alıcı teslimi ile : Bu teslim şeklinde, alıcı, ürünleri masrafları kendisine ait olmak üzere satıcının mağazasından veya sipariş esnasında satıcının belirlediği başka bir yerden teslim alabilecektir. Satıcı, SMS ile doğrulama sisteminden gelen kodu doğru şekilde bildirmeyen kişilere kesinlikle teslimat yapmayacaktır. Aksi halde, İHOOOP, işbu sözleşmenin 4.22. maddesi uyarınca ilgili ürün bedelini satıcıya aktarmama hakkına sahip olacaktır. Ürünlerin alıcı veya alıcının sipariş esnasında belirtmiş olduğu kişiye teslim etmesinin ardından, satıcı alıcıya veya söz konusu yetkili kişiye bir teslim fişi (veya teslimi kanıtlar benzer bir belgeyi) imzalatıp, kaşeletecek ve derhal Satıcı Mağaza’ sına yükleyecektir.

 

c- Satıcı teslim ile : Bu teslim şeklinde, satıcı, ürünleri masrafları kendisine ait olmak üzere alıcının sipariş esnasında belirleyeceği bir adrese ve kişiye teslim edecektir. Satıcı, SMS ile doğrulama sisteminden gelen kodu doğru şekilde bildirmeyen kişilere kesinlikle teslimat yapmayacaktır. Aksi halde, İHOOOP, işbu sözleşmenin 4.26. maddesi uyarınca ilgili ürün bedelini satıcıya aktarmama hakkına sahip olacaktır. Ürünlerin alıcı veya alıcının sipariş esnasında belirtmiş olduğu kişiye teslim etmesinin ardından, satıcı alıcıya veya söz konusu yetkili kişiye bir teslim fişi ( veya teslimi kanıtlar benzer bir belgeyi) imzalatıp, kaşeletecek ve derhal Satıcı Mağaza’ sına yükleyecektir.

 

4.19. Kargo şirketi ile teslim edilen veya satıcı teslim gönderilerde gönderim masrafları ürünün ilan sayfasında yer almaktadır. Malın ayıplı çıkması sebebi ile alıcı tarafından iade edilen ürünler, aynı gönderim yöntemi ile iade edildiği takdirde (örneğin, kargo şirketi ile gönderildi ise, aynı kargo şirketi ile), iadeye ilişkin gönderim masrafları da satıcıya ait olacaktır.

 

4.20. Alıcının ürünü süresi içinde iade etmesi halinde satıcı, iade kargo bilgisinin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden 14 gün içinde alıcının talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür.

 

4.21. İHOOOP, satıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve satıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Satıcı, internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden İHOOOP’ tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

4.22. Satıcı, internet sitesine kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte satıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin Sanal Mağazası’ nın www.ihooop.com sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesine) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bila bedel İHOOOP’ a tahsis ettiği kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.23. Satıcı, kendisiyle internet sitesi üzerinden iletişime geçen alıcıları internet sitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette İHOOOP kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır. İHOOOP’ un, satıcının işbu maddedeki yükümlülüklerine aykırı davranışlarda bulunduğunu tespit etmesi halinde; satıcı, ihlali oluşturan ürün toplam bedelinin veya İHOOOP tarafından manipüle olduğu tespit edilen tutarın 2 (iki ) katı ceza ödeyecek veya bu tutar cari hesabından düşülecektir.

 

4.24. Satıcı, Sanal Mağaza’ sında puanını yükseltmek için sahte işlem yapmayacağını, bu yükümlülüğün ihlali durumunda İHOOOP’ un sözleşmeyi derhal fesih hakkı doğacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.25. İHOOOP, satıcıya ürünlerini daha profesyonel bir biçimde sunabilmesine yardımcı olmak için fotoğraf stüdyosu hizmetlerinden faydalanma imkanı sunabilecektir. Bu hizmetin sunulması tamamen İHOOOP’ un takdirindedir. Satıcı; işbu stüdyo hizmetlerinden faydalanması halinde, stüdyo kullanımına dair prosedür gereğince İHOOOP veya ilgili stüdyo tarafından talep edilmesi muhtemel bilgi ve belgeleri İHOOOP’ a veya stüdyoya sunacaktır.

 

4.26. İHOOOP, satıcı ile alıcı arasındaki satış sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, satıcıyı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıyı ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı koruma amaçlı “Ödeme Koruma Sistemi” hizmeti sunmaktadır. Ödeme Koruma Sistemine göre alıcı ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli satıcı adına ve hesabına İHOOOP tarafından alıcıdan tahsil edilir ve havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde alıcıya ulaştırdıktan sonra, alıcı ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile satıcı gerçekleştirdiği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanır ve ödeme, havuz hesabından satıcının hesabına işbu sözleşmenin 6.2. maddesi ve alt bentlerinde belirtilen süreler içinde İHOOOP tarafından gerekli hizmet bedelleri mahsup edilerek aktarılır. Satıcı, Ödeme Koruma Sistemi’ ne ilişkin tüm hüküm ve şartlara internet sitesi üzerinden erişim sağlayarak bunları anladığını, bunlara uygun davranacağını ve İHOOOP’ u söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.27. Satıcı, satmış olduğu ürün/hizmet bedelinin kendi adına ve hesabına tahsili konusunda İHOOOP’ un süresiz ve geri dönülemez şekilde yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.28. Satıcı, İHOOOP ve İHOOOP’ un yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından, internet sitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj) ve diğer her türlü iletişim kanalları aracılığıyla kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletiye ve yapılacak diğer her türlü bildirime onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5- İHOOOP’ UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 5.1. İHOOOP, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, aşağıda belirtilen kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işleyebilecektir. İHOOOP, bu bilgileri hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği ve tahsilat yöntemleri kapsamında gerekli analizlerin yapılabilmesi adına bankalarla paylaşılması da dahil olmak üzere belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabileceği satıcı tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Bu anlamda satıcı, kendine ait bilgilerin İHOOOP tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir.

 

5.2. İHOOOP, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu nedenle de İHOOOP’ un, satıcı tarafından internet sitesinde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İHOOOP, internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dahil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek veya bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Böyle bir kapatma ya da silme durumunda satıcı, her ne nam altında olursa olsun İHOOOP’ dan herhangi bir tazminat talep edemez. İnternet sitesinde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle İHOOOP’ un ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, İHOOOP’ a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

 

5.3. İHOOOP, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.

 

5.4. İHOOOP, yürürlükteki mevzuat uyarınca kanunen yetkili makamların talebi halinde, satıcının İHOOOP nezdinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler, satıcılar ve alıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklarda, tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa konu işleme taraf olabilecek diğer satıcılara ve/veya alıcılara iletebilecektir.

 

5.5. İHOOOP’ un bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, İHOOOP söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkında sahiptir. İHOOOP’ un bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

 

5.6. İHOOOP’ un satıcının internet sitesinde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda satıcı her ne isim altında olursa olsun İHOOOP’ dan herhangi bir tazminat talep edemez.

 

5.7. İHOOOP’ un, internet sitesinin, internet sitesindeki ürün, hizmet veya kategorilerin tanıtımları için düzenlediği veya İHOOOP’ un sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kampanyaların ve bu kapsamda üretilen kuponların, hediye çeklerinin veya puanların kötüye kullanıldığının tespiti halinde, İHOOOP söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. İHOOOP’ un bu kişiler hakkında durumun niteliğine göre yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

 

5.8. İHOOOP, ürün/ hizmet satışından doğan ödemelerin doğrudan borçlandırma sistemi ile yapılabilmesini sağlamak üzere bankalar ile anlaşmalar yaparak sistemi alıcı ve satıcıların kullanımına sunabilir. ( DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ OLACAK İSE BUNA İLİŞKİN MADDELER EKLENMELİDİR. AYRICA ÖDEME YÖNTEMLERİNE EKLEME YAPILMASI GEREKİR)

 

6- ÜCRET ÖDEME KOŞULLARI

 

 6.1. Satıcı, işbu sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak hizmetlerden faydalanabilecek ve internet sitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır.

 

6.2. İHOOOP tarafından satıcıya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şart ve prensipleri aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

 

a- ÖDEME YÖNTEMLERİ : Satıcı, Sanal Mağazası üzerinde satış yaparken 3 (üç ) tür ödeme yöntemini kullanabilecektir.

 

     i- Kredi kartı ile ödeme,

     ii- Havale ile ödeme,

     iii- Mağaza Para Puanı ile ödeme.

 

Satıcı, her bir ürün için sayılan ödeme yöntemlerinden herhangi birini veya hepsini tercih edebilecektir. İHOOOP, herhangi bir zamanda ödeme yöntemlerinden birini veya birkaçını sözleşme dışına çıkarabilecektir.

 

b- ÜYELİK VE ÜRÜN SERGİLEME BEDELİ : İnternet sitesine üyelik ve ürün sergileme ücreti ve koşulları İHOOOP tarafından belirlenerek duyurulur. Ancak internet sitesinde sunulan ve satıcı tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine veya İHOOOP’ un belirlediği kullanım koşullarına göre ayrıca ücretlendirilecektir. İHOOOP’ un internet sitesi hizmetlerinden satıcıları ücretsiz faydalandırma hakkı veya bu durumda değişiklik yapma veya ücretlerde değişiklik yapma hakkı her zaman bulunmakta olup; satıcı bu durumu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

c- HİZMET BEDELİ VE ÖDEME VADESİ : Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli; ürünün KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınacak olup; ilgili tutarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

 

 

1- TARAFLAR

 

1.1. İşbu sözleşme;

 

  1. www.ihooop.com alan adlı internet sitesinin (Bundan böyle “İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır.) faaliyetlerini yürüten Türk Hukuku’ na göre kurulmuş olan varlığını Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 18. Blok No:33/A Nilüfer/BURSA adresinde sürdürmekte olan İhooop Bilişim Teknolojileri Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Bundan böyle “İHOOOP” olarak anılacaktır) ile
  2. www.ihooop.com internet sitesinde kullanıcı bilgileri bulunan ve/veya hizmet/ürün satmak amacıyla üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

 

arasında yapılmaktadır.

 

1.2. İHOOOP ve Satıcı işbu sözleşmede münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2- TANIMLAR

 

Hizmet : Alıcı ve Satıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla İhooop tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak internet sitesinde sunulan ilan yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

 

Alıcı : İhooop ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında İnternet Sitesine üye olan ve Satıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa sunulan ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.

 

Satıcı : İHOOOP ile yaptığı işbu sözleşme kapsamında internet sitesine üye olan ve internet sitesi üzerinden oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel ve/veya gerçek kişi üyeyi ifade eder.

 

Kullanıcı : İnternet sitesine erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

 

Sanal Mağaza : İHOOOP’ un internet sitesi üzerinden İhooop  prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcılara tahsis etmiş olduğu ve Satıcıların bir veya birden fazla ürünün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkanına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

 

Satıcı Mağazası : Satıcının, İhooop tarafından internet sitesinde sunulan uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma ve/veya kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği, satıcının kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

 

İnternet Sitesi : Mülkiyeti İHOOOP’ a ve bağlı gerçek ve tüzel kişilere ait olan ve İHOOOP’ un işbu sözleşme ile belirlenen hizmetleri üzerinde sunmakta olduğu www.ihooop.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

 

3- SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI 

 

3.1. İHOOOP, www.ihooop.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup; tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN YEDEK PARÇALARIN  alışverişini yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. İHOOOP, internet sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

 

3.2. İşbu sözleşme uyarınca satıcı, İhooop tarafından yönetilmekte olan www.ihooop.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağaza’ dan MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN YEDEK PARÇALARIN satışını yapmak; İhooop ise satıcının kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden, satıcıyı faydalandırmak istemektedir.

 

3.3. İşbu sözleşmenin amacı; internet sitesi üzerinde İhooop ya da İhooop’ un belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmetlerden, satıcıların yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktadır.

 

3.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu sözleşme yalnızca taraflar arasında olup; İhooop tarafından satıcıya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile alıcılar arasındaki ilişki  işbu sözleşmenin kapsamına girmemektedir. İhooop işbu ticari faaliyette satıcıya sadece Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’ nın bulunduğu alanda MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN YEDEK PARÇALARIN ilanlarını yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza’ dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, alıcılara karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

 

4- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ

 

4.1. Satıcı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için öncelikle EK-1’ de bulunan “Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi” nde bulunan belgeleri işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması ve Satıcı Mağazası’ na yüklenmesi sırasında tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte İHOOOP’ un satıcının başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen satıcı, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu kabul ederek üyelik formunu eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak dolduracaktır. Başvurusu sırasında satıcı tarafında verilen bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat satıcı sorumlu olacaktır. Satıcının gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermesi nedeniyle İHOOOP’ un uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini satıcı beyan ve taahhüt eder. Satıcı, şirket adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt sırasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem İHOOOP nezdinde satıcıyı temsilen yapılmış kabul edilecektir.

 

4.2. Satıcının başvuru esnasında bildirmiş olduğu e-posta adresine ve cep telefonu numarasına, kimlik doğrulama amacıyla bir kod veya doğrulama bağlantısı gönderilecektir. Satıcı tarafından 24 (yirmidört) saat içerisinde doğrulanmayan e-posta adresleri ve cep telefonu numaraları İHOOOP tarafından kabul edilmeyebilir. Satıcı, söz konusu doğrulamayı yapmasından sonra, ilgili e-posta adreslerinin ve cep telefonu numaralarının kendi ticari işletmesine özgülenmiş ticari işletmenin iletişim bilgileri olduğunu ve bunlardan yapacağı doğrulama ve iletişimin kendi sorumluluğunu doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.3. Satıcı, satıcıya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydan gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde İHOOOP’ a bildirmekle ve sistemdeki kaydını uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

 

4.4. Satıcı, internet sitesine üye olduğu esnada internet sitesinde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak olup; Sanal Mağazası’ na, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı, İHOOOP tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, satıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine ait olup; şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen satıcının sorumluluğundadır. Bu nedenle satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur. Şifre ve kullanıcı adının üçüncü kişi ya da kuruluşlara verilmesinden/kullandırılmasından dolayı doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından İHOOOP’ a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İHOOOP’ un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

4.5. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın internet sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli altyapının oluşturulması için İHOOOP ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.6. Satıcı,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorunda olup; bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı, internet sitesinde ve Sanal Mağaza’ da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ayrıca satıcı, internet sitesini kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt ve rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen satıcıya aittir. Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde işbu sözleşmenin 7.5. maddesinin uygulanacağını kabul eder. Satıcı, internet sitesinde ve Sanal Mağaza’ da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve İHOOOP’ a karşı sorumludur.

 

4.7. Satıcı, Sanal Mağazası’ nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının, yayınlanmasının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinden yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.8. Satıcı, Sanal Mağaza’ sında MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN YEDEK PARÇALARI satabilir.  Satıcı, Sanal Mağaza’ sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Bununla birlikte ayrıca satıcı, EK-2’ de yer alan “Yasaklı Ürünler Listesi” nin içeriğini sürekli takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin yayınını, teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcının işbu maddede belirtilen şekilde taklit, sahte veya izin gerektirdiği takdirde izinsiz ve/veya EK-2’ de yer alan ürünlerin yayınını, teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka aykırılığından dolayı İHOOOP’ a yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu satıcı olacaktır.

 

4.9. Satıcı, internet sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde, yazışmalarda, yayınladığı ilanlarda ve gerçekleştirdiği satış işlemlerinde; işbu sözleşmenin hükümlerine, internet sitesinde belirtilen tüm şartlar ve koşullara ve yürürlükteki mevzuat, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerindeki hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran kendisine ait olacaktır.

 

4.10. Satıcı, İHOOOP’ un önceden rızası alınmaksızın internet sitesinde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Ayrıca satıcı, İHOOOP’ a veya alıcılara spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.

 

4.11. Satıcı, internet sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde internet sitesindeki faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, internet sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. gibi zararlı yazılımları içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla İHOOOP tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca satıcı internet sitesindeki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.12. İnternet sitesinde satıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen satıcının kendi kişisel görüşleri olup; görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin İHOOOP ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Satıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle satıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı İHOOOP’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.13. Satıcı, alıcılarla internet sitesinden yapılacak satışlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu, İHOOOP’ un işbu satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, alıcılara karşı yürürlükteki Tüketici Hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda satıcı, Sanal Mağaza’ sında sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve alıcıların istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.

 

4.14. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla internet sitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. İHOOOP, satıcının faaliyetlerinin işbu sözleşme koşullarına ve internet sitesinde beyan edilen politika, kural ve şartlara  uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle satıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.

 

4.15. Satıcı, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. İHOOOP tarafından satıcının, herhangi bir ürün veya hizmeti hatalı kategorilendirdiğinin veya mal veya hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, İHOOOP, ilgili ürün veya hizmeti internet sitesinden kaldırma hakkında sahiptir.

 

4.16. Satıcı, faaliyetlerini iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uymayı, basiretli bir tacir gibi davranmayı, İHOOOP’ un iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıklarda İHOOOP’ un kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

4.17. Satıcı, İHOOOP’ un ve iştiraklerinin sahip olduğu tüm marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını satıcı veya Sanal Mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz. İşbu madde hükmüne aykırılık tespit edilmesi halinde, İHOOOP ilgili ürün veya hizmeti internet sitesinden kaldırma hakkına sahiptir.

 

4.18. Satıcı, ürünlerin teslimatını üç şekilde gerçekleştirebilecektir :

 

a- Kargo (lojistik ) şirketi ile : Satıcı ürünleri, alıcıya kargo masrafları kendisine ait olmak üzere ürünün türüne ve miktarına göre bir kargo veya lojistik şirketi vasıtasıyla gönderebilecektir. Ürün, İHOOOP tarafından İHOOOP sistemine entegrasyonu yapılan özel anlaşmalı firmalarla kargo aracılığı ile teslim edilebilir. Satıcı, satış ilanlarında İHOOOP sistemine entegrasyonu yapılan firmalara yer vermek suretiyle Satıcı Mağaza ekranında duyurulan koşullarla kargo şirketi ile teslimat hizmetinden yararlanabilir. Satıcı bu koşullardaki güncellemeleri takip etmeyi ve işlemleri buna göre gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

b- Alıcı teslimi ile : Bu teslim şeklinde, alıcı, ürünleri masrafları kendisine ait olmak üzere satıcının mağazasından veya sipariş esnasında satıcının belirlediği başka bir yerden teslim alabilecektir. Satıcı, SMS ile doğrulama sisteminden gelen kodu doğru şekilde bildirmeyen kişilere kesinlikle teslimat yapmayacaktır. Aksi halde, İHOOOP, işbu sözleşmenin 4.22. maddesi uyarınca ilgili ürün bedelini satıcıya aktarmama hakkına sahip olacaktır. Ürünlerin alıcı veya alıcının sipariş esnasında belirtmiş olduğu kişiye teslim etmesinin ardından, satıcı alıcıya veya söz konusu yetkili kişiye bir teslim fişi (veya teslimi kanıtlar benzer bir belgeyi) imzalatıp, kaşeletecek ve derhal Satıcı Mağaza’ sına yükleyecektir.

 

c- Satıcı teslim ile : Bu teslim şeklinde, satıcı, ürünleri masrafları kendisine ait olmak üzere alıcının sipariş esnasında belirleyeceği bir adrese ve kişiye teslim edecektir. Satıcı, SMS ile doğrulama sisteminden gelen kodu doğru şekilde bildirmeyen kişilere kesinlikle teslimat yapmayacaktır. Aksi halde, İHOOOP, işbu sözleşmenin 4.26. maddesi uyarınca ilgili ürün bedelini satıcıya aktarmama hakkına sahip olacaktır. Ürünlerin alıcı veya alıcının sipariş esnasında belirtmiş olduğu kişiye teslim etmesinin ardından, satıcı alıcıya veya söz konusu yetkili kişiye bir teslim fişi ( veya teslimi kanıtlar benzer bir belgeyi) imzalatıp, kaşeletecek ve derhal Satıcı Mağaza’ sına yükleyecektir.

 

4.19. Kargo şirketi ile teslim edilen veya satıcı teslim gönderilerde gönderim masrafları ürünün ilan sayfasında yer almaktadır. Malın ayıplı çıkması sebebi ile alıcı tarafından iade edilen ürünler, aynı gönderim yöntemi ile iade edildiği takdirde (örneğin, kargo şirketi ile gönderildi ise, aynı kargo şirketi ile), iadeye ilişkin gönderim masrafları da satıcıya ait olacaktır.

 

4.20. Alıcının ürünü süresi içinde iade etmesi halinde satıcı, iade kargo bilgisinin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden 14 gün içinde alıcının talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür.

 

4.21. İHOOOP, satıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve satıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Satıcı, internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden İHOOOP’ tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

4.22. Satıcı, internet sitesine kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte satıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin Sanal Mağazası’ nın www.ihooop.com sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesine) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bila bedel İHOOOP’ a tahsis ettiği kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.23. Satıcı, kendisiyle internet sitesi üzerinden iletişime geçen alıcıları internet sitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette İHOOOP kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır. İHOOOP’ un, satıcının işbu maddedeki yükümlülüklerine aykırı davranışlarda bulunduğunu tespit etmesi halinde; satıcı, ihlali oluşturan ürün toplam bedelinin veya İHOOOP tarafından manipüle olduğu tespit edilen tutarın 2 (iki ) katı ceza ödeyecek veya bu tutar cari hesabından düşülecektir.

 

4.24. Satıcı, Sanal Mağaza’ sında puanını yükseltmek için sahte işlem yapmayacağını, bu yükümlülüğün ihlali durumunda İHOOOP’ un sözleşmeyi derhal fesih hakkı doğacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.25. İHOOOP, satıcıya ürünlerini daha profesyonel bir biçimde sunabilmesine yardımcı olmak için fotoğraf stüdyosu hizmetlerinden faydalanma imkanı sunabilecektir. Bu hizmetin sunulması tamamen İHOOOP’ un takdirindedir. Satıcı; işbu stüdyo hizmetlerinden faydalanması halinde, stüdyo kullanımına dair prosedür gereğince İHOOOP veya ilgili stüdyo tarafından talep edilmesi muhtemel bilgi ve belgeleri İHOOOP’ a veya stüdyoya sunacaktır.

 

4.26. İHOOOP, satıcı ile alıcı arasındaki satış sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, satıcıyı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıyı ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı koruma amaçlı “Ödeme Koruma Sistemi” hizmeti sunmaktadır. Ödeme Koruma Sistemine göre alıcı ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli satıcı adına ve hesabına İHOOOP tarafından alıcıdan tahsil edilir ve havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde alıcıya ulaştırdıktan sonra, alıcı ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile satıcı gerçekleştirdiği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanır ve ödeme, havuz hesabından satıcının hesabına işbu sözleşmenin 6.2. maddesi ve alt bentlerinde belirtilen süreler içinde İHOOOP tarafından gerekli hizmet bedelleri mahsup edilerek aktarılır. Satıcı, Ödeme Koruma Sistemi’ ne ilişkin tüm hüküm ve şartlara internet sitesi üzerinden erişim sağlayarak bunları anladığını, bunlara uygun davranacağını ve İHOOOP’ u söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.27. Satıcı, satmış olduğu ürün/hizmet bedelinin kendi adına ve hesabına tahsili konusunda İHOOOP’ un süresiz ve geri dönülemez şekilde yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.28. Satıcı, İHOOOP ve İHOOOP’ un yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından, internet sitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj) ve diğer her türlü iletişim kanalları aracılığıyla kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletiye ve yapılacak diğer her türlü bildirime onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5- İHOOOP’ UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 5.1. İHOOOP, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, aşağıda belirtilen kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işleyebilecektir. İHOOOP, bu bilgileri hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği ve tahsilat yöntemleri kapsamında gerekli analizlerin yapılabilmesi adına bankalarla paylaşılması da dahil olmak üzere belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabileceği satıcı tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Bu anlamda satıcı, kendine ait bilgilerin İHOOOP tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir.

 

5.2. İHOOOP, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu nedenle de İHOOOP’ un, satıcı tarafından internet sitesinde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İHOOOP, internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dahil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek veya bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Böyle bir kapatma ya da silme durumunda satıcı, her ne nam altında olursa olsun İHOOOP’ dan herhangi bir tazminat talep edemez. İnternet sitesinde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle İHOOOP’ un ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, İHOOOP’ a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

 

5.3. İHOOOP, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.

 

5.4. İHOOOP, yürürlükteki mevzuat uyarınca kanunen yetkili makamların talebi halinde, satıcının İHOOOP nezdinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler, satıcılar ve alıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklarda, tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa konu işleme taraf olabilecek diğer satıcılara ve/veya alıcılara iletebilecektir.

 

5.5. İHOOOP’ un bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, İHOOOP söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkında sahiptir. İHOOOP’ un bu